งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
Loginวันนี้ในอดีต
สถิติผู้เข้าชม
144302
วันนี้วันนี้35
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้57
อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้408
เดือนนี้เดือนนี้1761
ทั้งหมดทั้งหมด144302
54.227.5.234
เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อเว็บไซต์โรงเรียนดาราพิทยาคม หรือหัวข้อด้านล่าง (วันเริ่มทำแบบสำรวจ 23 เมษายน 2556) <<ผลการสำรวจ>>

PostHeaderIcon สรุปการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง

บทสรุปการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียง

โรงเรียนดาราพิทยาคม ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220

โทร./โทรสาร 055496136

 

โรงเรียนดาราพิทยาคม  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กประจำตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  เปิดทำการสอน เมื่อวันที่   2  มิถุนายน  2525 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันมีนายคำรณ  ม่อมดี  เป็นผู้บริหารโรงเรียน มีครูทั้งสิ้น 16 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน มีนักเรียน 8 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 206  คน

ปรัชญาของโรงเรียน     นัตถิ  ปัญฺญา  สมาอาภา    หาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

วิสัยทัศน์  โรงเรียนร่วมกับชุมชนมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้มี ความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะด้านเทคโนโลยีและมีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทย

การบริหารงานของโรงเรียนได้รับความสำเร็จและมีผลงานดีเด่น  ในหลายประการ คือ


 • ในปีการศึกษา  2547  ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
 • ในปีการศึกษา  2548  ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
 • ในปีการศึกษา  2549  ได้รับรางวัลพระราชทานตามโครงการบัณณาสสมโภช  หรือโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น 1  ใน 25 โรงเรียนจากทั่วประเทศ 
 • โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง  ปี 2546, 2548, 2549 และ 2550  และได้รับโล่และเกียรติบัตรที่ผ่านการประเมินติดต่อกัน
 • งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ระดับ  ยอดเยี่ยม  ประจำปีการศึกษา 2544,2545 ,2547 , 2549 และ 2550
 • โครงการส่งเสริมรักการอ่านดีเด่น  ระดับจังหวัด  ปี  2549 และ ปี 2550
 • เกียรติบัตรสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน ระดับดีมาก จากสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ในปี 2549 ,2550 ,   2551 และ 2552
 • โรงเรียนแกนนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ ปี 2551
 • ป้ายพระราชทานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในปี 2552
 • โรงเรียนแกนนำสถานศึกษาพอเพียง ในปี 2552  จาก สพฐ.      เป็นต้น

จากการดำเนินงานในที่ผ่านมา โรงเรียนดาราพิทยาคมได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรและนักเรียนด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาอย่างต่อเนื่องและมีผลงานการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสรุป ดังนี้

การบริหารจัดการสถานศึกษา

ด้านนโยบาย
 1. มีนโยบายน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษาและบูรณาการ ในแผนปฏิบัติงานประจำปี   โดยมีแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษาที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีการจัดกิจกรรมครอบคลุมทุกกลุ่มงานอย่างเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงทางภูมิสังคมของสถานศึกษา
 2. ดำเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติการประจำปี ที่น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา โรงเรียนได้ดำเนินงานตามเกณฑ์มีการประชุมชี้แจงนโยบาย แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานครบทุกกิจกรรมอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพความเป็นจริง           
 3. ติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติการประจำปี ที่น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนใน    โรงเรียนได้นำผลการปฏิบัติรายงานผลแก่ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 4. นำผลการติดตามมาพัฒนานโยบายแผนงาน โครงการขับเคลื่อนในสถานศึกษาสถานศึกษ มีการสรุปรายงานแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและนำมาใช้ในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงงาน กิจกรรมในโอกาสต่อไป
ด้านวิชาการ
 1. มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน   โรงเรียนมีแผนงานด้านวิชาการ บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องของสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดทำแผน แต่งตั้งผู้รับผิดชอบที่เหมาะสม และจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน มีโครงการ/กิจกรรม ครอบคลุมทุกกลุ่มงานและทุกระดับชั้น และมีความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
 2. การดำเนินการ  แผนงาน โครงการ กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน  มีการประชุมชี้แจงการดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการ  ดำเนินการแต่งตั้งมีผู้รับผิดชอบ  ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนส่งเสริมงานวิชาการฯ ทุกขั้นตอนและทุกกิจกรรม ตามความเหมาะสม และยืดหยุ่นตามความจำเป็นและสถานการณ์
 3. ติดตามผล แผนงาน โครงการ กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน  มีผู้รับผิดชอบการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน  มีเครื่องมือ/วิธีการติดตามผล การปฏิบัติงานและรายงานผลการติดตามผล แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 4. นำผลการติดตามไปพัฒนาแผนงาน โครงการ กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน มีการพิจารณาร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลกระทบ ต่อการปฏิบัติงาน มีการพิจารณาหาแนวทาง แก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนา ดำเนินการ แก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนา งานส่งเสริมด้านวิชาการฯ รายงาน/แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงผลการแก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนา งานส่งเสริมด้านวิชาการฯ ตามที่ได้ดำเนินการแล้ว
ด้านงบประมาณ 
 1. มีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   มีแผนการบริหารจัดการงบประมาณ บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องของสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการบริหารจัดการงบประมาณ  มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม และเป็นเหตุเป็นผล สำหรับแต่ละโครงการ/กิจกรรม คำนึงถึงการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และผลที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว 
 2. ดำเนินการตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการประชุมชี้แจงการดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องของสถานศึกษาทราบมีผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายและบริหารจัดการงบประมาณ แต่ละโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงบประมาณมีการเบิกจ่ายและใช้ทรัพยากร ตามแผนงบประมาณของสถานศึกษา อย่างโปร่งใสมีการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้ทรัพยากรตามความจำเป็น อย่างเหมาะสม  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  สามารถตรวจสอบการเบิกจ่ายได้ทุกโครงการ/กิจกรรม
 3. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ในการติดตามผลการใช้งบประมาณ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งไว้ อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพความเป็นจริง มีการตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม และความซื่อสัตย์สุจริต ในการใช้งบประมาณตามแผนงบประมาณและมีการรายงานผลการติดตามผลการใช้งบประมาณแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 4. นำผลการติดตามมาพัฒนาและปรับปรุง การบริหารจัดการงบประมาณตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการพิจารณาร่วมกัน เพื่อหาสาเหตุและปัจจัย ที่ส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ต่อการบริหารจัดการงบประมาณ หาแนวทางแก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนาให้ดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษา  ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ดำเนินการปรับปรุง/พัฒนา การบริหารจัดการงบประมาณตามข้อเสนอ รายงาน/แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ ผลการแก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนา การบริหารจัดการงบประมาณ ตามที่ได้ดำเนินการ
ด้านบริหารทั่วไป 
 1. บริหารอาคารสถานที่และจัดการแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ การใช้/ดูแล/รักษา/ปรับปรุง อาคารสถานที่ และจัดการแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างเหมาะสม ผู้เรียน/บุคลากร/ผู้ที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษา มีส่วนร่วม ในการใช้/ดูแล/รักษา/ปรับปรุง อาคารสถานที่ และจัดการแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาใช้ประโยชน์อาคารสถานที่/สภาพแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างพอเพียงมีการบำรุงรักษาอาคารสถานที่/สภาพแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ประโยชน์ได้นาน
 2. ระสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อการอยู่อย่างพอเพียงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วม ในการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อการอยู่ อย่างพอเพียงในสถานศึกษา / ชุมชน  บุคลากรของสถานศึกษา รวมถึงผู้เรียน มีส่วนร่วมในการประสานสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ใช้ประโยชน์จากบุคลากรและทรัพยากรของชุมชน ในการส่งเสริมการเรียนรู้ อย่างสม่ำเสมอ

 

                                                                               

                                                                                ลงชื่อ

                                                                                        ( นายคำรณ  ม่อมดี )

                                                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราพิทยาคม

 

PostHeaderIcon แผนที่โรงเรียนดาราพิทยาคม

ดู โรงเรียนดาราพิทยาคม ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
ค้นหา
Google+

 

ราคาน้ำมันวันนี้
อุณหภูมิวันนี้
QR-Code
ข่าววิชาการ
ThaiTeachers.TV Video
Thai Teachers TV โทรทัศน์ครู | รวมข้อมูล วีดีโอ เพื่อการศึกษาไทย และพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
ThaiTeachers.TV
 • การบรรยายเรื่อง"คุณภาพศิษย์" เป้าหมายการประเมิน
  ชมการประชุมวิชาการระดับชาติ พ.ศ.2555 การประกันคุณภาพการศึกษาไทยใต้ร่มพระบารมี เรื่องการบรรยายเรื่อง"คุณภาพศิษย์" เป้าหมายการประเมิน โดย ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการ สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
 • ครูผู้ช่วยระดับประถมศึกษา : ส่งเสริมทักษะอ่านเขียน - Primary TAs : Literacy Support
  แมรี บิลลิออส เป็นครูผู้ช่วยสอนที่ทำหน้าที่สนับสนุนโครงการเสริมทักษะการอ่านเขียนในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เธอแสดงบทเรียนตัวอย่าง 3 บทเรียน จากโครงการ และอภิปรายถึงความต้องการ และข้อดีของการเสริมทักษะการอ่านเขียน แมรีทำงานร่วมกับแดน พิกการ์ด ครูประจำชั้นอย่างใกล้ชิด แมรีเตรียมพร้อม วางแผน และสอนบทเรียน 36 บท ตามโครงการเสริมทักษะการอ่านเขียนสำหรับเวลา 12 สัปดาห์โดยแบ่งเป็น 3 หลักสูตรได้แก่ การเขียนเพื่อจูงใจ การเล่าเรื่องตามจินตนาการ และการเขียนรายงานตามลำดับเวลา กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 6 คนจะได้รับการเสริมทักษะนอกห้องเรียนโดยมีแมรีเป็นผู้นำโดยใช้ความเข้าใจ จินตนาการ และทักษะ รายการตอนนี้แสดงให้เห็นการทำงานของแมรี การกระตุ้นนักเรียนให้พัฒนาทักษะการเขียน และการคิด รวมทั้งการทำงานโดยใช้ทรัพยากรจากโครงการเสริมทักษะการอ่านเขียน นักเรียนอ่านบทความที่คัดลอกจากงานชิ้นล่าสุดของพวกเขา เรื่องเกี่ยวกับเทพนิยาย และตำนาน และคำแนะนำสำหรับคนแปลกหน้าที่จะมาโรงเรียน ในรายการมีการอภิปรายเกี่ยวกับ วิธีนำโครงการเสริมทักษะการอ่านเขียนมาใช้ปฏิบัติ เวิร์กช็อปฝึกการเล่าเรื่องและการเขียนรายงาน บทเรียนเสริมทักษะนอกห้องเรียน
 • มาอ่านหนังสือกันเถิด ตอน 5 พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี), สมคิด ละวางกูร, วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์, วิลาส สุวี
  (ตอนต่อ) ทุกคนโฟกัสไปที่การสร้างภาพ กรุงเทพฯ เป็นเมืองหนังสือโลก ต่างๆนานา ขณะที่เราเองมีผลการอ่านน้อยลงทุกที เราควรมองจุดไหนเป็นหลักกันแน่
 • เพศศึกษา 360 องศา : ก้าวย่าง (ใหม่) อย่างเข้าใจ คุณครูมณีรัตน์ สายจันทร์ รร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
  ตามไปดูคุณครูมณีรัตน์ สายจันทร์ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม หลังจากผ่านการอบรมกับองค์การแพธ คุณครู และเพื่อนครูอีก 2 ท่านได้ร่วมกันจัดตั้งชุมนุมก้าวย่างอย่างเข้าใจขึ้น โดยเริ่มที่นักเรียนชั้น ม.4 มีการประเมินผลคือ ผ่าน / ไม่ผ่าน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้านอย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้คุณครูมณีรัตน์ก็นำความรู้ด้านเพศศึกษารอบด้านไปสอดแทรกอยู่ในชั่วโมงแนะแนว ซึ่งรับผิดชอบในฐานะครูประจำชั้นในอีกทางหนึ่งด้วย
 • มาอ่านหนังสือกันเถิด ตอน 1 พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี), สมคิด ละวางกูร, วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์, วิลาส สุวี
  จากโฆษณาของ การศึกษานอกโรงเรียน คนไทยอ่านหนังสือแปดบรรทัดต่อปี สู่การหาคำตอบ เราอ่านแปดบรรทัดจริงหรือ
วัดผลประเมินผล
ข่าวโรงเรียนรอบ สพม.39